Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Intellectual property rights
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-110-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Zarębska Katarzyna (zarebska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course is of the practical character and has cognitive value in the intelectuall property field.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to define and explain the rules for the protection of industrial property and copyright law in the area of fuel - energy sector, understands the need for intellectual property management TCH2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English TCH2A_U06, TCH2A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Student can make a preliminary economic analysis of engineering actions, as well as can carry out a multidimensional assessment of the functioning of the fuel – energy sector and to forecast and plan its development at different levels of management TCH2A_U03 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can explain the importance of behaving in a professional way and respecting the principles of professional ethics TCH2A_K02, TCH2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to define and explain the rules for the protection of industrial property and copyright law in the area of fuel - energy sector, understands the need for intellectual property management + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English + - - + - - - - - - -
M_U002 Student can make a preliminary economic analysis of engineering actions, as well as can carry out a multidimensional assessment of the functioning of the fuel – energy sector and to forecast and plan its development at different levels of management + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can explain the importance of behaving in a professional way and respecting the principles of professional ethics + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Introduction to the protection of intellectual property.
2. The concept of intellectual property, law basics and terminology.
3. Copyright and related rights and their protection. Subject of copyright. Author’s personal and financial rights.
4. Industrial Property Law. Patent protection in the territorial aspect.

Ćwiczenia projektowe (20h):

Critical analysis of a particular problems related to the fuel-energy sector in the aspect of IP, including aspects: conception of intellectual property, copyright laws and industrial property s well as knowledge as intellectual property. The results of the investigation in the subject introduced in the form of a presentation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.

EIT OLOs assessed in the industrial internship:
1. Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
2. Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
3. Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
4. Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for module includes assessment of learning outcomes and OLOs

Lectures:
The evaluation of the knowledge acquired during the lectures will be verified based on the result of the written colloquium (PML). Two resit terms are provided for. Total of 3 terms are available.

Project classes:
The evaluation of the the investigation into the assigned subject will be verified based on the its introduction during the classes in the form of a presentation (PMP). Three aspects will be taken into account: compatibility and comprehensiveness of the material, graphical aspect of presentation, way and technique of referring the subject.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade formula:

FG = 0.4 * PML + 0.6 * PMP

Where:
• FG – Final grade,
• PML – Grade of achieved LOs relevant to lecture part of module,
• PMP – Grade of achieved LOs relevant to project part of module.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Concerning project classes:

1. Mandatory attendance.
2. In the case of absence explanation / justification of absence is required, within 7 working days from the cessation of the reason of absence.
3. Failure to meet the deadline results in treating absences as unjustified.
4. The lecturer may consider it a justified absence from classes based on an appropriate document, such as a medical certificate or other document indicating clearly the reason for the absence, or at the written request of the student.
5. Providing no excuses for absence results in a failure to pass the classes.

Concerning the colloquium dates/terms:

1. In the case of absence explanation / justification of absence is required, within 7 working days from the cessation of the reason of absence.
2. Failure to meet the deadline results in treating absences as unjustified.
3. The teacher may consider it a justified absence from classes based on an appropriate document, such as a medical certificate or other document indicating clearly the reason for the absence, or at the written request of the student.
4. Providing no excuses for absence results in losing this term of colloquium. Total of 3 terms are available, including two during examination session.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Boldrin, Michele and David K. Levine. “Against Intellectual Monopoly”, 2008
2. Gowers, Andrew. “Gowers Review of Intellectual Property”. Her Majesty’s Treasury, November 2006
3. Burk, Dan L. and Mark A. Lemley “The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It”. University of Chicago Press, 2009
4. Lai, Edwin. “The Economics of Intellectual Property Protection in the Global Economy”. Princeton University. April 2001
5. World Intellectual Property Organization: https://www.wipo.int/portal/en/index.html
6. Polish Patent Office: https://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

dr inż. Katarzyna Czerw training course “IT Low”
dr inż. Katarzyna Czerw training course “Copyright and openness”

Informacje dodatkowe:

n/a