Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sustainable energy development
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-112-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Module devoted to analysis of interrelations between energy use, environment and climate change.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to explain the functioning of the fuel – energy system, main drivers influencing its development; is able to define social, economic, environmental and legal aspects related to the fuel – energy system. TCH2A_W05 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can carry out a multidimensional assessment of the functioning of the fuel – energy sector of selected countries with the use of the energy indicators for sustainable development. TCH2A_U03 Projekt
M_U002 Student is able to prepare a report and oral presentation in English in which he/she will assess whether development of fuel and energy sector of selected countries is becoming more sustainable and can demonstrate his/her own contribution to the team work. TCH2A_U06, TCH2A_U09 Prezentacja,
Projekt
M_U003 He/she can distinguish economic, social, and environmental aspects of development and determine the links between fuel - energy use and environmental damage. He/she can estimate external costs of different fuel - energy technologies TCH2A_U03 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can discuss the global fuel and energy challenges and the external effects of fuel - energy technologies. TCH2A_K02 Prezentacja,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to explain the functioning of the fuel – energy system, main drivers influencing its development; is able to define social, economic, environmental and legal aspects related to the fuel – energy system. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can carry out a multidimensional assessment of the functioning of the fuel – energy sector of selected countries with the use of the energy indicators for sustainable development. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to prepare a report and oral presentation in English in which he/she will assess whether development of fuel and energy sector of selected countries is becoming more sustainable and can demonstrate his/her own contribution to the team work. - - - + - - - - - - -
M_U003 He/she can distinguish economic, social, and environmental aspects of development and determine the links between fuel - energy use and environmental damage. He/she can estimate external costs of different fuel - energy technologies + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can discuss the global fuel and energy challenges and the external effects of fuel - energy technologies. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Lecture
1. Introduction to the course. Scope and evaluation rules. Role of energy in the economic and social development, historical relation between GDP and energy consumption. Energy balance of the biosphere. Local and global impacts of energy production.
2. Global energy challenge: greenhouse effect (physics, consequences, facts and prognoses).
3. Sustainable Energy Development as a historical imperative. Definitions, historical background, Brundtland Report, Earth Summit in Rio, Kyoto protocol, Kaya Equation.
4. UN Convention on Climate Change (UNFCCC) and its activity over the years. Flexible mechanisms of the Kyoto Protocol.
5. Selected energy scenarios of IEA and EC (fuel mix, demand for primary and final energy, GHGs emissions, depletion of fossil fuel resources, the role of renewable and alternative energy sources, energy security, CO2 capture and storage). Kaya equation.
6. The Tragedy of the Commons. External effects (costs and benefits) of fuel – energy technologies, definition, methods of estimation (IPA, LCA), importance in decision-making.
7. Energy Indicators for Sustainable Development in social, economic and environmental areas.
8. The historical development and forecasts of energy intensity of industrial processes and energy services (lighting, heating, refrigeration and air conditioning, appliances, transport).
9. The role of renewable energy sources and energy efficiency in sustainable energy development. Learning curves and support mechanisms.
During lectures students will be involved in discussions, games and case studies related to the subject during which they will interact with each other and with the teacher to enhance their group working capabilities.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Project

The aim of the project is to assess whether development of selected countries is becoming more sustainable with the use of Energy Indicators for Sustainable Development. Relevant indicators will address economic, social, and environmental aspects of development. The necessary calculus will be done based on data, mainly of World Bank, British Petroleum, EUROSTAT. Students will analyse the results and explain the reasons for observed changes in the values of indicators. Based on the results obtained and their observation of real life they will propose innovative solutions for changing the energy system into more sustainable one. The teaching material will be available at the Subject website.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The maximum number of unjustified absences from classes is 20% of all scheduled classes rounded up. In order to pass the classes it is necessary to obtain positive partial marks (at least 3.0).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading formula: FG= w*PMWFproject*PMGproject+ w*PMWFpres*PMGpres
Where:
• FG-final grade
• PMWFproject – Project part weighting factor – 0,7
• PMGproject – Grade of achieved LOs relevant to Project
• PMWFpres – presentation part weighting factor – 0,3
• PMGpres – Grade of achieved LOs relevant to presentation
• W = 1 for first evaluation deadline and 1st retake and w =0.9 for 2nd retake.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Submitting overdue work and complete overdue colloquia, reports, papers.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Goldenberg, T.B. Johansson, A./K.N. Reddy, R.H.Williams, „Energy for a Sustainable World”, Wiley Eastern Ltd, New Delhi, 1988.
2. D JC MacKay, „Zrównoważona energia – bez pary w gwizdek”, Wrocław 2011.
3. EC DG Research, EC DG Energy: „ External Costs – Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport, European Communities, 2003.
4. „Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”, IAEA, 2005.
5. J. N. Swisher, G. M. Jannuzzi, R. Y. Redlinger: „Tools and Methods for Integrated Resource Planning: Improving Energy Efficiency and Protecting the Environemnt”, UNEP, Riso Lab. 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Towards an integrated assessment of environmental and human health impact of the energy sector in Poland — Zintegrowana analiza oddziaływania sektora energetycznego na zdrowie ludzkie i środowisko / Artur WYRWA // Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2010 vol. 36 no. 1, s. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.
Zintegrowana analiza oddziaływania rtęci emitowanej z polskiego sektora energetycznego — Integrated impact analysis of mercury emitted from the Polish power sector / Janusz ZYŚK, Artur WYRWA, Yelva Roustan, Marcin PLUTA // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7531-004-7. — S. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.
An optimization platform for Poland’s power sector considering air pollution and health effects / Artur WYRWA // Environmental Modelling & Software ; ISSN 1364-8152. — 2015 vol. 74, s. 227–237. — Bibliogr. s. 236–237, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815215001516/pdfft?md5=17a76373bc6c48cff3940dc6ce31ac19&pid=1-s2.0-S1364815215001516-main.pdf

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs