Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Heat and mass transfer processes in energy sector
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-113-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Vogt Elżbieta (vogt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The subject is cognitive-practical. Student knows basic concepts and definitions, calculation procedures. Solves problems in the field of chemical engineering processes

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows and understands in depth the processes taking place in the devices and technical systems TCH2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student knows methods, techniques, tools used to solve simple engineering tasks in chemical technology TCH2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to design chemical apparatus or technological process using BAT technique TCH2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 The student is able to plan and pursue lifelong learning on the basis of specialist literature and online sources and direct others in this field. TCH2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is ready to critically evaluate his knowledge in solving cognitive and practical problems TCH2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows and understands in depth the processes taking place in the devices and technical systems + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows methods, techniques, tools used to solve simple engineering tasks in chemical technology + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to design chemical apparatus or technological process using BAT technique - + - - - - - - - - -
M_U002 The student is able to plan and pursue lifelong learning on the basis of specialist literature and online sources and direct others in this field. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is ready to critically evaluate his knowledge in solving cognitive and practical problems + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1. Heat balance
2. Heat conduction and radiation
3. Convection heat transfer
4. Heat transmission and selected problems of heat exchangers
5. Selected evaporation processes and apparatus
6. Fundamental problems of mass transfer: mass balance, phase equilibrium,diffusion, interphase mass-transfer
7. Selected multistage processes: adsorption, distillation, rectification, extraction, drying

Ćwiczenia audytoryjne (25h):

Problems solving classes are carried out by small group of students or by individual student. They are instructed by assistant professor how the heat and mass transfer problems can be analysed. Then students are expected to undertake the number of small individual projects.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for passing the subjects is to get min 50% of points from partial tests. The condition for joining the final credit is to obtain the required score from individual forms of classes in advance.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grades from the exam (E), the auditorium © exercises, the activity student during lectures and classes (A) are calculated as follows: the percentage of points obtained is converted into a grade according to the AGH Study Regulations. Final rating (OK) is calculated as a weighted average of the above ratings: OK = 0.5 w E + 0.5 w C + 0.25 w A. w = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence of more than one class requires the student to independently master the material processed in this class. A student who, without justification, missed more than one obligatory class and its partial academic results were negative may not include the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of thermodynamics and flow processes.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Y.A. Çengel, Heat Transfer – A Practical Approach, McGraw-Hill, New York, 2003.
2.W. Ciesielczyk, K. Kupiec, Chemical Engineering Calculations, Part II, Thermal Processes, Wyd. PK, 2013.
3.W. Ciesielczyk, K. Kupiec, Chemical Engineering Calculations, Part III, Theory of Mass Transfer , Wyd. PK, 2014.
3.W. Ciesielczyk, K. Kupiec, Chemical Engineering Calculations, Part IV, Mass Transfer Process Calculation, Wyd. PK, 2014.
4.T. Hobler, Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, 1979.
5.R. Zarzycki, Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
6. A. Kayode Coker.: Ludwig's Applied Process Design for Chemical Petrochemical Plants, Elsevier 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

E. Vogt, Hydrofobizacja pyłu wapiennego za pomocą par kwasu stearynowego, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6, 12-15, 2011
E. Vogt, Badania rozkładu termicznego pyłów wapiennych hydrofobizowanych handlowymi modyfikatorami, Przemysł Chemiczny, 90, 1, 135–137, 2011
E. Vogt, Effects of commercial modifiers on flow properties of hydrophobized limestone powders, Polish Journal of Environmental Studies, 22, 4, 1213–1218, 2013
B. Buczek, E. Vogt, Waterproof anti-explosive powders for coal mines, Archives of Mining Sciences, vol. 59 iss. 1, s. 169–178, 2014
E. Vogt, A. Horak, E. Wolak, U. Kanik, Wpływ wybranych zagrożeń środowiskowych na właściwości hydrofobowe drobnodyspersyjnego wapienia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 31, 2, s. 157–172, 2015

Informacje dodatkowe:

Absence of more than one class requires the student to independently master the material processed in this class. A student who, without justification, left more than one obligatory class and its partial results in science were negative may not include classes. The condition to take the exam is to get a pass from mandatory classes beforehand.