Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modern environmental analytics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-116-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Samojeden Bogdan (bogdan.samojeden@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to explain environmental analytics to perform various measurements using advanced techniques typical for instrumental analysis TCH2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
M_W002 Student is able to compare the use of specialized devices and software typical for modern environmental analytics TCH2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to acquire and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources concerning about analytical methods in the field of environmental analytics, using English language TCH2A_U02, TCH2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Student is able to interpret the obtained results, as well as formulate conclusions TCH2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to explain environmental analytics to perform various measurements using advanced techniques typical for instrumental analysis + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to compare the use of specialized devices and software typical for modern environmental analytics + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources concerning about analytical methods in the field of environmental analytics, using English language + - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to interpret the obtained results, as well as formulate conclusions - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

• Environmental samples preparation (water, wastewater, sludge)
• Fundamentals of UV/VIS spectroscopy and IR sp ectroscopy
• Beer-Lambert’s law
• Separation techniques
• Liquid chromatography (TLC, HPLC)
• Gas chromatography
• Ion-exchange chromatography (HPIC)
• Detectors in chromatographic analysis
• Examples of application of chromatographic methods in environmental science
• Data analysis (the calibration curves, spectral analysis, quality and quantity analysis)

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Environmental samples preparation (solid phase extraction and Soxhlet extraction).
2. Spectrometric methods in water and wastewater quality control.
3. Measurement of total, organic and inorganic carbon in environmental samples.
4. Separation, detection and determination of selected organic compounds (non steroidal anti-inflammatory drugs, antibiotics and preservatives) in aquatic samples by means of high performance liquid chromatography (HPLC).
5. Analysis of oil samples using Fourier transform infrared spectrometer (FTIR).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading formula: FG= w*PMWFcollo *PMGcollo + PMWFlab * PMGlab+ PMWFAC
Where:
• FG-final grade
• PMWFcollo – written colloquium part weighting factor – 0,5
• PMWFlab – laboratory exercises part weighting factor – 0,5
• PMGcollo – Grade of achieved LOs relevant to written colloquium
• PMGlab – Grade of achieved LOs relevant to laboratory exercises
• PMWFAC– activity student during lectures and laboratories part weighting factor – 0-0,5
W = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

The grade from a written colloquium and evaluation of laboratory exercises is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student is expected to have the basic knowledge of chemistry and fundamentals of analytical chemistry.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Ahuja, N. Jespersen: Modern Instrumental Analysis, Elsevier, 2006
2. P. Konieczka, J. Namieśnik: Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory: A Practical Approach, CRC Press, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point escription of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs