Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Industrial internship
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-118-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sztekler Karol (sztekler@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students connect theoretical knowledge with practical experience, during industrial internship active are involved in research project

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student demonstrates skills necessary to perform tasks and solving problems in business environment TCH2A_W05, TCH2A_W06 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student demonstrates skills in basic engineering activity in business environment TCH2A_U07, TCH2A_U03, TCH2A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student demonstrates skills in cooperation and communication skills on different level with variety of types of people TCH2A_U07, TCH2A_U06 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student demonstrates improved interpersonal competencies, creativity , leadership and teamwork skills TCH2A_K01, TCH2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
320 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student demonstrates skills necessary to perform tasks and solving problems in business environment - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student demonstrates skills in basic engineering activity in business environment - - - - - - + - - - -
M_U002 Student demonstrates skills in cooperation and communication skills on different level with variety of types of people - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student demonstrates improved interpersonal competencies, creativity , leadership and teamwork skills - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 320 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 320 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (320h):
Practical training

The main purpose is to give student practice in business environment together with shaping practical skills related to engineering practice. Positions in this activity are assigned responsibility for providing engineering expertise, guidance and technical assistance. Students should perform engineering tasks and by reviewing and evaluating the work of consultants, contractors and facility operators, under the supervision of a professional engineer.
Typical functions:
• The functions performed by student in this job will vary but may include the following:
• Develops, prepares and/or reviews engineering plans and designs for structures, facilities and/or systems.
• Develops, prepares and reviews reports and studies to identify and recommend engineering solutions.
• Performs engineering inspections of systems operations and of structures and facilities during construction.
• Implements statutes and regulations.
• Reviews applications and issues permits.
• Performs physical and chemical tests to assure the quality of construction and facility operations and ambient
• conditions.
• Reviews engineering program activities to make recommendations for changes in policy and procedures.
• Conducts engineering research and provides technical assistance to consulting engineers, contractors, public officials, municipalities and industry.

This is the Engineer-in-Training level where incumbents will initially perform a variety of routine engineering tasks in a training status under close supervision. Incumbents will perform basic engineering tasks such as the review of less complex plans, performance of basic engineering calculations, the writing of permits, the performance of computer modeling, and the inspection of parts of an engineering project.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Students carry out the project themselves, with the support of an industrial partner.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Depends on the place of internship.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The method of making the industrial project and the final result are subject to evaluation.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading:
The grading of the performance during internship is done in 2 level scale – passed/not passed

The plan of internship is individually consulted with the activity delivering industrial partner.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Depends on the place of internship.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Depends on the place of internship.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Depends on the place of internship.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Karol Sztekler, Marta Wojcik and Grzegorz Jodlowski
Raising the students skills through teaching by Case teaching
method ‐ AGH experiences- PAEE/ALE’2016
International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE)-Portugal

Informacje dodatkowe:

Teaching methods: learning by doing, project based learning

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.

EIT OLOs assessed in the industrial internship:

• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Innovation skills and competencies (EIT OLO 4)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point escription of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs