Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biotechnology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-202-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Module is focused on fundamentals of biotechnology. Students are familiar with biotechnology processes used in energy sector

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to explain basic notions in biotechnology TCH2A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Student is able to define application of biotechnology for technological processes and renewable fuels production and processing TCH2A_W06 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to prepare experiment related to biotechnology use in industry, especially in energy sector as an individual work or team labour TCH2A_U02 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence in biotechnology. TCH2A_K01 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to explain basic notions in biotechnology + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to define application of biotechnology for technological processes and renewable fuels production and processing + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare experiment related to biotechnology use in industry, especially in energy sector as an individual work or team labour - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence in biotechnology. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Introduction to biotechnology; historical background, applications, biotechnology in power production and
environmental protection. The methods of development of a biotechnology process: modernization, innovation,
investigation, implementation, and optimization. Screening and improvement of bioprocess. Metabolism and
metabolites. Industrial microorganisms. The terms of bioprocess: carrying; bioreactors, strains of
microorganisms and raw material choice. Biocatalysis and enzymes. Septic safety. Selected bioprocesses in
energy sector.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Bioethanol – fermentation and purification, biogas – production with using common available substrates, screening – planting of the yeast, microscopic control of microbiologic growth, biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), starch – isolation from raw material and properties, bio-stabilization and disinfection

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading:
Grading formula: FG=PMWFftest*PMGftest+ PMWFlab*PMGlab
Where:
• FG-final grade
• PMWFftest – Final test weighting factor – 0,5
• PMGstest – Grade of achieved LOs relevant to final test
• PMWFlab – Laboratory part weighting factor – 0,5
• PMGlab – Grade of achieved LOs relevant to laboratory part

All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T.Srinivas “Environmental Biotechnology”, New Age International (P) Ltd. 2008
Khan „Basic Concepts of Biotechnology”, Ukaz Publications 2006
C. Ratledge „Basic Biotechnology”, Cambridge University Press 2006
D. M. Mousdale „Biofuels Biotechnology Chemistry and Sustainable Development”, CRC Press Inc. 2008
G. Najafpour „Biochemical Engineering & Biotechnology”, Elsevier Science Publishers 2006
http://www.iea.org/publications/free_all.asp
http://www.iea.org/publications/free_all_papers.asp

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

“Serwatka jako substrat do otrzymywania biogazu w procesie fermentacji metanowej” , Przemysław J. Jodłowski, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008, s. 93–97.
“Effect of the potato starch hydrolysis on the biogas yield”, Maciej Ćwiżewicz, Piotr Drużkowski, Grzegorz S. JODŁOWSKI, IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts, AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA” 2014, s. 21–36.
“Pozyskiwanie biowodoru w procesie fermentacji metanowej” Biohydrogen production under methane fermentation, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Mariusz Pieńkowski, Marta WÓJCIK, TYGIEL 2016 : interdyscyplinarność kluczem do rozwoju : VIII interdyscyplinarna konferencja naukowa : [Lublin, 12–13 marca 2016 r.] : abstrakty / red. Kamil Maciąg, Monika Olszówka, Krzysztof Bałękowski. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2016, s. 111

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point escription of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs