Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fluidization and Solid-Gas Systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-203-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Ściążko Marek (msc@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Following module has a strongly reasearch character. Students are obliged to solve practical problems connected to utilization of fluid beds in energy sector (gasification or combustion process).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters. TCH2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Will be able to acquire, critically evaluate and creatively process information on gas-solid systems aerodynamics TCH2A_U01 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U002 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters using numerical techniques and engineering software. TCH2A_U05 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Will able to cooperate with a team of other students to prepare a solution to the given problem. TCH2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Will be able to acquire, critically evaluate and creatively process information on gas-solid systems aerodynamics - - - - - - - - - - -
M_U002 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters using numerical techniques and engineering software. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Will able to cooperate with a team of other students to prepare a solution to the given problem. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Introduction to the Phenomenon of Fluidization
2. Industrial applications of Fluidized Beds
3. Fluidization and Mapping of Flow Regimes
4. Fluidized Bubbling Bed Modeling
5. Solid Vertical Transport in Gas Phase
6. High Velocity Fluidization
7. Particle–to-Gas Heat and Mass Transfer
8. The RTD and Size Distribution of Solids in Fluidized Beds
9. The Design of Noncatalytic Gas-Solids Reactors

Ćwiczenia projektowe (15h):

Each student will be provided with a set of pdfs containing lectures and technical data concerned with fluidization phenomenon. Students are then required to use the data for the process calculation and specific problems solution. The students will use MathCad engineering code for this practical activity.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grading:
Evaluation is a shared responsibility between the teacher and the student. The purpose of the
evaluation is to demonstrate how well the student has learned specific course materials, the principles, concepts and terms relevant to the fluidization field, and to determine the students’ ability to apply that knowledge to specific engineering problems.
Grading formula: FG=PMWFlectest*w*PMGlectest+ PMWFpwork*w*PMGpwork
Where:
• FG-final grade
• PMWFlectest – Lecture test weighting factor – 0,6
• PMGlectest – Grade of achieved LOs relevant to lecture test
• PMWFpwork – Project delivered work weighting factor – 0,4
• PMGpwork – Grade of achieved LOs relevant to project delivered work
w – student’s activity; w=1; attending at least 80% of lectures, w = 0,7 more than 50% and less than 80%, w = 0,3 for more than 50% unjustified absences.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Daizo Kunii, Octave Levenspiel. Fluidization Engineering, Butterworth-Heinemann, 2nd Edition

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marek Ściążko, Studium aerodynamiki cyrkulacyjnego reaktora fluidalnego w szczególności do pirolizy węgla, Wydawnictwo P. Śląskiej, Gliwice 2001

Grzegorz Tomaszewicz, Marek Sciążko, Leszek Stępień, Coal gasification – scaling into pressurised CFB system, publikacja konferencyjna CFB 12 (2017)

M. Ściążko, A. Sobolewski, G. Tomaszewicz, A. Czaplicki, K. Słowik, M. Tomaszewicz, CO2-enhanced coal gasification in CFB reactor, publikacja konferencyjna CFB 11 (2015)

Informacje dodatkowe:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Entrepreneurship skills and competencies (EIT OLO 2)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)

• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)

The Method of assessments indicated in point description of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs