Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Circular Economy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-208-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mlonka-Mędrala Agata (amlonka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Course listener will be able to define the circular economy concept and determine its pillars. Student will have knowledge to propose and present its own project idea how to implement circular economy solutions in various industrial processes.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has the ability to identify and formulate current problems and anthropological changes in the environment, which are the moving force for circular economy concept development, Student knows the concept of closed-circuit economy and current challenges in the field of environmental protection methods, reduction of generated wastes, waste management TCH2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student knows about implementation of circular economy concept in real technological processes (waste management with a minimal impact on environment, environmentally friendly energy production, environmental footprint reduction from industrial processes) TCH2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student knows how use effectively use available data sources (Internet databases, literature resources, etc.) to face a problem to be solved in a form of a case study exercise. TCH2A_U08, TCH2A_U02, TCH2A_U07 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student is able to implement circular economy concept in real technological processes and clearly present before the audience work done within the group, answer questions and carry out discussion with classmates and the lecturer. TCH2A_U06 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can present and discuss the influence of power and goods production in an industrial scale on environment, share the current methods and tools for environmental protection based on the circular economy concept TCH2A_K02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has the ability to identify and formulate current problems and anthropological changes in the environment, which are the moving force for circular economy concept development, Student knows the concept of closed-circuit economy and current challenges in the field of environmental protection methods, reduction of generated wastes, waste management + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows about implementation of circular economy concept in real technological processes (waste management with a minimal impact on environment, environmentally friendly energy production, environmental footprint reduction from industrial processes) + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student knows how use effectively use available data sources (Internet databases, literature resources, etc.) to face a problem to be solved in a form of a case study exercise. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to implement circular economy concept in real technological processes and clearly present before the audience work done within the group, answer questions and carry out discussion with classmates and the lecturer. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can present and discuss the influence of power and goods production in an industrial scale on environment, share the current methods and tools for environmental protection based on the circular economy concept - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Ćwiczenia audytoryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

To complete auditorial classes (AC) student shall receive at least 50% of points collected during all activities.

To complete lecture (L) student shall receive at least 50% of the points at the written colloquium. Three terms of the written colloquium are planned (first evaluation deadline, 1st retake and 2nd retake)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation of auditory classes will be calculated on the basis of grades from projects and presentations prepared by the groups of students. Evaluation of the lecture is determined on the basis of the results of the written colloquium in accordance with the Regulations of University Studies.

Grading formula: FG= w* PMWFcollo * PMGcollo + PMWFauditclass * PMGauditclass

Where:
• FG-final grade
• PMWFcollo – written colloquium part weighting factor – 0,5
• PMWFauditclass – auditory classes part weighting factor – 0,5
• PMFcollo – Grade of achieved LOs relevant to written colloquium
• PMGauditclass – Grade of achieved LOs relevant to auditory classes

W = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

The grade from a written colloquium and evaluation of auditory classes is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The course include teamwork exercises and presentations, therefore actions needed to be done to make up auditory classes scope will depend on time and length of Students absence and will be agreed individually.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak