Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Smart heating grids
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-215-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sztekler Karol (sztekler@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the course the students get fundamental knowledge on thermal energy storage methods and on application of heat and cold storage in energy systems and residential applications.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is familiar with advanced methods of using renewable energy resources, including their storage and collaboration with fuel - energy systems TCH2A_W04, TCH2A_W03, TCH2A_W06 Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English TCH2A_U06, TCH2A_U01 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student is able to work individually and in a team, carrying out various functions, also using the English language TCH2A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student is able to propose improvements of existing technologies TCH2A_U09 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of his/her responsibility for implementation of tasks realized in a team TCH2A_K01, TCH2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Student can think and act in a creative and enterprising way TCH2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is familiar with advanced methods of using renewable energy resources, including their storage and collaboration with fuel - energy systems + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English - - - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to work individually and in a team, carrying out various functions, also using the English language + - - + - - - - - - -
M_U003 Student is able to propose improvements of existing technologies - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibility for implementation of tasks realized in a team - - - + - - - - - - -
M_K002 Student can think and act in a creative and enterprising way + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

During the course the students get fundamental knowledge on thermal energy storage methods and on application of heat and cold storage in energy systems and residential applications. Topics covered during the course: thermal energy storage (heat storage, cold storage), sensible and latent thermal energy storage, phase change materials, electric thermal storage, thermal energy storage via chemical reactions, underground thermal energy storage.
During the course students will be participating in discussions, work individually and in teams. They will be learning based on didactic materials, working with different type of text, searching for information independently.
Case teaching methodology will be also used during the selected classes of the course.
Working on the case presenting different types of challenges in TES field will support appreciation of ethical, scientific and sustainability challenges as they pertain to their field of work (EIT OLO 1). Lectures are based on active teaching methods. Working on the case, working in the teams, discussion on possible solutions will be part of acquiring competences in the area of creativity skills and competences (EIT OLO 3). During the course students will be working based on their own knowledge and by acquiring new knowledge. They will be working on new solutions for existing systems and suggesting the best one. It will be the part of innovation skills and competencies development (EIT OLO 4).

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Introductory exercises, presentation of assessment principles.
- Introduction to thermal energy storage topic.
- Calculation related to thermal energy storage – providing basic information
- Dividing into teams of two or three people. Distribution and discussion of projects.
2. Basics calculations in the field of thermal energy storage (TES)
- Sensible heat and latent heat, other TES methods
- Cooperation of thermal energy storage with energy systems
3. Discussion of environmental and economic issues
- Work on examples
- Individual and group work
4. Work on examples
- thermal energy storage in cooperation with renewable energy sources
- thermal energy storage in cooperation with waste heat sources
5. Project presentation

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

• Lecture:
- Obligatory presence: No.
- Rules for participation in classes: Students participate in classes learning further content of teaching
according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts.
Audiovisual recording of the lecture requires the teacher’s consent.
• Project classes:
- Obligatory presence: Yes
- Rules for participation in classes: Presence in classes obligatory.
In the event of failing to complete the exercises at the time appointed by the teacher, set a new date
for the retake test.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade (FG) FG = 0.6xL + 0.4xPC
Lecture grade (L)
Project classes grade (PC)

Lecture grade L = E + AL
Written exam (E)
Activity during the lecture (AL)
E+A≤5.0

Project classes grade (PC) PC = 0.6xT + 0.4xP +AP
Written test (T)
Presentation (P)
Activity during the project classes (AP)

For activity during lectures:
AL (points for activity). AL = 0 – 1.0

For activity during project classes:
AP (points for activity). AP = 0 – 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One non-attendance is allowed in obligatory classes, which requires the student to independently
master the material processed at that time. In the case of a student’s absence two times, the student isrequired to independently master the material being taught during the class and pass it in the form and
date specified by the teacher (latest in the last week of the course). A student who, without
justification, missed more than two compulsory classes and his partial learning results were negative
may not be included. The course will use active teaching methods such as the case technig method and
teaching based learning.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge on the topic of thermal energy storage

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Thermal Energy Storage. Systems and applications – Ibrahim Dincer, Marc A. Rosen
- Thermal energy storage for medium and high temperatures. Concepts and applications – Steinman, W. Dieter
- Thermal Energy Storage for Commercial Applications. A Feasibility Study on Economic Storage Systems – F. Dinter, M. Geyer, R. Tamme
- Thermal Energy Storage Using Phase Change Materials. Fundamentals and Applications – A.S.Fleischer
- Heat and cold storage with PCM. An up to date introduction into basic and applications – H. Mehling, L.F.Cabeza

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza numeryczna układów kogeneracyjnych bazujących na instalacjach z turbinami gazowymi — [Numerical analysis of cogeneration systems based on installations with gas turbines] / Karol SZTEKLER, Tomasz SIWEK, Maciej KOMOROWSKI, Paweł Oleś, Wojciech KALAWA // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 4). — ISBN: 978-83-938602-6-5. — S. 59–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz.
Engineering approach to modeling of a sorption bed of a single-stage adsorption chiller / Karolina Grabowska, Jarosław Krzywanski, Marcin Sosnowski, Wojciech NOWAK, Marta Wesołowska, Karol SZTEKLER, Aleksander Widuch // W: ICEPEE 2017 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Energy, Power and Environmental Engineering : April 23–24, 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [China : s. n.], 2017. — (DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences ; ISSN 2475-8833). — e-ISBN: 978-1-60595-456-1. — S. 282–286. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://dpi-proceedings.com/index.php/dteees/article/viewFile/11852/11392 [2017-10-10]. — Bibliogr. s. 285–286, Abstr.

Informacje dodatkowe:

The overall assessment includes assessment and grading of the quality of students work, but also assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs:
EIT Learning Outcomes:
- Value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1) The ability to identify the short- and long-term future consequences of plans and decisions from an integrated scientific, ethical and intergenerational perspective and to merge this into a solution focused approach, moving towards a sustainable society.
- Creativity skills and competences (EIT OLO 3): The ability to think beyond boundaries and systematically explore and generate new ideas.
- Innovation skills and competencies (EIT OLO 4) The ability to use knowledge, ideas and technology to create new or significantly improved products, services, processes, policies, new business models or jobs.