Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MSc thesis
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-301-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Research subject. Student realizes scientific project & writes his/her MSc thesis in the field of chemical technology

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has an extended knowledge in the subject of Diploma Thesis: is able to define, explain and thoroughly discuss the background and scientific/industrial importance of the subject, as well as methods and results of Diploma Thesis TCH2A_W01, TCH2A_W06 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 Student is aware of the consequences of infringement of intellectual property rights TCH2A_W04 Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to prepare a concise report or technical documentation of a technological project TCH2A_U08, TCH2A_U06 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can precisely define his/her scientific/technological interests and basing on them, appropriately choose the subject of diploma thesis TCH2A_K01 Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
260 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has an extended knowledge in the subject of Diploma Thesis: is able to define, explain and thoroughly discuss the background and scientific/industrial importance of the subject, as well as methods and results of Diploma Thesis - - - - - - + - - - -
M_W002 Student is aware of the consequences of infringement of intellectual property rights - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare a concise report or technical documentation of a technological project - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can precisely define his/her scientific/technological interests and basing on them, appropriately choose the subject of diploma thesis - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 600 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 260 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 320 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (260h):

 • Discussion with supervisor of the tasks of student in diploma thesis
 • Literature search and the preparation of the overview of important points kinked directly to the subject of diploma thesis
 • scientific research experiments andor project calculations carried out by the student
 • Report on experimental results and preparation of conclusions
 • Preparation of the written version of the thesis

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = grade from diploma thesis

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Two semesters of the second cycle of studies in Chemical Technology completed

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak