Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma seminar
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
STCH-2-302-ET-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Energy Transition-KIC
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Research subject. Students prepare literature background & discuss their scientific results.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to choose the optimal method of solving the problem connected with diploma thesis TCH2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to prepare a presentation on a given technological subject TCH2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student is able to prepare the plan and schedule of diploma thesis TCH2A_U06, TCH2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U003 Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for diploma thesis TCH2A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of his/her responsibility for the realised tasks , as well as for keeping the ethical principles TCH2A_K02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to choose the optimal method of solving the problem connected with diploma thesis - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare a presentation on a given technological subject - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to prepare the plan and schedule of diploma thesis - - - - - - - - - - -
M_U003 Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for diploma thesis - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibility for the realised tasks , as well as for keeping the ethical principles - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 220 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Student prepares a presentation reporting the progress of his/her diploma thesis. The presentation is accompanied by the discussion with other diploma students. Each student prepares at least two presentations. The second presentation should summarize the results of diploma project.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = grade from seminar

Seminaria są obowiązkowe. Student może mieć tylko jedną, usprawiedliwioną nieobecność, jeśli chce uzyskać pozytywną ocenę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Completion of two semesters of second cycle studies in Chemical Technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

The list of required basic literature is prepared by the supervisor, depending on the subject of MSc thesis project. The student carries out extensive literature search for MSc thesis.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Catalytic aspects of biodiesel fuel byproduct valorisation / M. Knapczyk, M. MOTAK, W. Suprun, H. Papp, T. GRZYBEK // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2011 vol. 176 spec. iss. 1, s. 331–335.
2. A short review on the catalytic activity of Hydrotalcite-derived materials for dry reforming of methane / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Maria Elena Galvez, Patrick Da Costa // Catalysts [Dokument elektroniczny] ; ISSN 2073-4344. — 2017 vol. 7 iss. 1, art. no. 32, s. 1–25
3. Effect of postsynthesis preparation procedure on the state of copper in CuBEA zeolites and its catalytic properties in SCR of NO with NH3 / Rafał BARAN, Frederic Averseng, Dominik WIERZBICKI, Karolina Chalupka, Jean-Marc Krafft, Teresa GRZYBEK, Stanislaw Dzwigaj // Applied Catalysis. A, General ; ISSN 0926-860X. — 2016 vol. 523, s. 332–34
4. Influence of the nature and environment of vanadium in VSiBEA zeolite on selective catalytic of NO with ammonia / Rafał BARAN, Thomas Onfroy, Teresa GRZYBEK, Stanisław Dzwigaj // Applied Catalysis. B, Environmental ; ISSN 0926-3373. — 2013 vols. 136–137, s. 186–192.
5. Ni-Al hydrotalcite-like material as the catalyst precursors for the dry reforming of methane at low temperature / Radosław DĘBEK, Katarzyna ZUBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Teresa GRZYBEK // Comptes Rendus Chimie ; ISSN 1631-0748. — 2015 vol. 18 iss. 11, s. 1205–1210.

Informacje dodatkowe:

Brak