Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dziedzina nauk społecznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria mechaniczna
 • nauki o zarządzaniu i jakości

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria mechaniczna 46 51
  nauki o zarządzaniu i jakości 44 49
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Wpisuje się on w strategię regionu jak i w strategię AGH, dostarczając na rynek wysoce wyspecjalizowanych absolwentów w obszarze zarządzania procesami produkcyjnymi i pomocniczymi mającymi wpływ na ostateczny kształt oferowanych dóbr. Zgodnie ze strategią AGH w obszarze kształcenia, której priorytetem jest wysoka jakość procesu kształcenia oraz jak najlepsza pozycja absolwentów Uczelni na rynku pracy, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji daje studentom dostęp do najnowszej wiedzy i wyposaża ich w najwyższej jakości metody i narzędzia wykorzystywane w procesach podejmowania decyzji w organizacjach o charakterze przemysłowym. Dbałość o jakość procesu kształcenia pozwala na przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie, ułatwiając im adaptację do warunków rynku pracy już w trakcie trwania studiów.
  W zakresie kształcenia kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizuje cele takie jak:
  1. Stała i wszechstronna troska o jakość kształcenia.
  2. Kształcenie studentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, mobilnych i przedsiębiorczych zarówno podczas studiów, jak i w pracy zawodowej.
  3. Kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej, dzięki pełniejszemu wykorzystaniu wyników badań losów absolwentów.
  4. Spójna i konsekwentnie realizowana koncepcja promocji systemu kształcenia i kreowania wizerunku Uczelni i Wydziału.
  5. Rozwój umiędzynarodowienia kształcenia, zwłaszcza w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
  Najważniejsze zadania w zakresie kształcenia na Wydziale Zarządzania, umożliwiające realizację postawionych celów to:
  1. Doskonalenie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w szczególności: podniesienie rangi kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych oraz doskonalenie systemu ankiet studenckich.
  2. Stała troska o wszechstronny rozwój studentów, w szczególności poprzez: wspieranie studenckich kół naukowych i innych form studenckiej działalności naukowej i projektowej, rozwój kultury studenckiej, wspieranie aktywności sportowej studentów oraz rozwój infrastruktury związanej ze sportem.
  3. Poszerzanie oferty edukacyjnej Wydziału, w szczególności: zwiększenie elastyczności form studiowania, zwłaszcza dla najlepszych studentów, uruchamianie nowych kierunków studiów, specjalności i ścieżek zawierających programy kształcenia dostosowane do zmieniających się oczekiwań rynku pracy, również dzięki współpracy z pracodawcami, wprowadzanie nowych przedmiotów prowadzonych przez wybitnych naukowców z kraju i zagranicy oraz specjalistów z przemysłu, biznesu i administracji, doskonalenie oferty edukacyjnej w językach obcych, rozwój edukacji poprzez stosowanie nowych technologii, w tym nauczania przez Internet (e-learning).
  4. Rozwijanie współpracy z uczelniami zagranicznymi, w szczególności: wspieranie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, np. wspólne dyplomy, staże, praktyki, programy edukacyjne typu Erasmus +, doskonalenie systemu obsługi studentów zagranicznych.
  5. Doskonalenie obszaru kształcenia, w tym: poprawa organizacji kształcenia, w szczególności wsparcie informatyzacji i komputeryzacji procesu dydaktycznego, doskonalenie systemu rekrutacji na studia w AGH, współpraca ze szkołami średnimi celem pozyskania najlepszych kandydatów na studia, troska o udostępnianie studiów w AGH osobom niepełnosprawnym, rozwój systemu praktyk i staży studenckich, promowanie i nagradzanie najlepszych studentów i propagowanie ich osiągnięć w społeczności akademickiej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  W zakresie kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział na bieżąco konsultuje efekty uczenia się z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Na Wydziale sprawnie działa Stowarzyszenie Klub Absolwentów (KA), który między innymi prowadzi działania na rzecz rozwoju kontaktów pomiędzy absolwentami Wydziału oraz integracji środowiska nauki z pracodawcami i studentami Wydziału. Stowarzyszenie jest platformą łączącą biznes z nauką. Skupia w swoich szeregach zarówno ludzi nauki, biznesu oraz instytucji około biznesowych, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego. Pozwala na wypracowanie odpowiednich kierunków i efektów uczenia się zgodnych z najnowszymi, nie tylko aktualnymi, ale przede wszystkim – przyszłymi oczekiwaniami i wymaganiami rynku pracy.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • 1. Zarządzanie logistyczne. 2. Zarządzanie produkcją. 3. Zarządzanie jakością. (PL)
  1. Logistic management. 2. Production management. 3. Quality management. (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek, na którym kształcenie trwa trzy semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Kształcenie odbywa się w trybie specjalnościowym (trzy możliwe ścieżki dyplomowania). Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju.
  Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na drugim stopniu studiów jest:
  1. Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach technologicznych i zarządczych.
  2. Przygotowanie absolwentów do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego.
  3. Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.
  Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy.
  Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Program studiów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest poddawany stałemu monitoringowi i ewoluuje w kierunku uwzględniania potrzeb otoczenia, przy wykorzystaniu opinii absolwentów. Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH są objęci tzw. programem Monitorowania Kadry Zawodowej AGH (Centrum Karier AGH), który nieustannie od 2008 roku śledzi zawodowe losy absolwentów Wydziału, a jego wyniki są analizowane pod kątem modyfikowania istniejących efektów uczenia się. Absolwenci wypełniają szczegółowe ankiety odpowiadając na kilkadziesiąt pytań, w tym dokonują ocen studiów oraz wskazują perspektywy aktualnego zatrudnienia. Badania te wykorzystywane są w trakcie corocznej wydziałowej samooceny w zakresie jakości kształcenia i odgrywają istotną rolę w tworzeniu nowych programów studiów. Z analiz wynika, że zdecydowana większość absolwentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w pracy zawodowej wykorzystuje zdobytą w trakcie studiów wiedzę, nabyte umiejętności interpersonalne oraz komputerowe i pozytywnie ocenia program studiów, który zrealizowali (szerzej – http://www.ck.agh.edu.pl).

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ciągle jest poddawany ocenie przez zewnętrzne komisje. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę instytucjonalną na Wydziale Zarządzania, stwierdzając iż działalność prowadzona przez Wydział spełnia kryteria jakościowe oceny instytucjonalnej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej „w pełni”. Na podstawie raportu Zespołu Oceniającego zwrócono uwagę na potrzebę systematycznych przeglądów realizacji efektów kształcenia (obecnie uczenia się). W tym celu wdrożono program działań Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego (WZAD) a do strategii Wydziału na lata 2017-2020 wprowadzono stałą weryfikację osiągnięcia efektów kształcenia (uczenia się) jako cel cząstkowy.
  Przyjęto procedurę wprowadzania zmian w programach studiów przez składanie wniosków przez zainteresowanych, weryfikację i opiniowanie przez Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia (WZJK) i akceptację przez Dziekana. W ramach WZJK wyznaczono osoby – opiekunów poszczególnych kierunków studiów, którzy współpracują ze studentami w zakresie proponowania zmian w metodach prowadzenia zajęć i oceniania studentów. Wyniki ankiet oceniających pracowników jak i program studiów są wykorzystywane do bieżącej poprawy jakości kształcenia.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  W planach studiów oferowane są moduły zajęć prowadzone przez zatrudnionych z zewnątrz specjalistów i praktyków biznesu, którzy przekazują swoją wiedzę praktyczną.
  Wydział analizuje informacje płynące z wielu źródeł zewnętrznych. Należą do nich uwagi i spostrzeżenia pochodzące od pracodawców bezpośrednio współpracujących z jednostką, informacje uzyskane od Grodzkiego Urzędu Pracy oraz analizy badań losów absolwentów. Na tej odstawie Wydział dostosowuje programy zajęć do najważniejszych potrzeb na rynku.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Konieczność sprostania głębokim zmianom i chęć podniesienia poziomu jakości kształcenia na Wydziale, ukierunkowuje ciągłe działania na rzecz jak najczęstszego uwzględniania “głosu klienta”, płynącego od interesariuszy. Głos ten identyfikowany jest poprzez różnego rodzaju spotkania z zainteresowanymi grupami interesariuszy. Decyzje strategiczne dla kierunku i Wydziału podejmowane są z uwzględnieniem dwóch grup interesariuszy:
  1. Wewnętrznych, tworzących grupę pracowników Wydziału i studentów.
  2. Zewnętrznych, tworzących grupę sektora przemysłu i handlu oraz społeczeństwa obywatelskiego.
  Wewnętrzny głos klienta identyfikowany i analizowany był i jest na cyklicznych spotkaniach, powołanych między innymi do tego celu, Komisji Wydziałowych.
  Zewnętrzny głos klienta identyfikowany i analizowany był i jest na cyklicznych spotkaniach formalnych lub nieformalnych grup skupionych wokół Wydziału (Klub Absolwenta, Komitety i związki branżowe, itp, panel B2B – http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/b2b.html).

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH powinien posiadać wiedzę i umiejętności adekwatne dla kierunkowych efektów uczenia się pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz umiejętność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla ciągłego procesu uczenia się, związanego z kierunkiem studiów. Kandydat powinien również wykazywać się zdolnością do samodzielnego myślenia i kreatywnego wykorzystywania posiadanych umiejętności.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Zgodnie z warunkami rekrutacji, określonymi na dany rok akademicki Uchwałą Senatu AGH, podstawą kwalifikacji jest wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów możliwe jest uznanie wyniku ogólnego egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia jako wyniku egzaminu wstępnego.

  Zasady Rekrutacji:
  Rekrutacja jest prowadzona na zasadach określonych w obowiązującej na dany rok akademicki Uchwale Senatu AGH w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia.
  (szerzej – https://kandydaci.agh.edu.pl)

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 15
  Maksymalna liczba studentów: 120

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 70 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 55 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 67 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 35 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 56 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 60 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  nie dotyczy

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Zasady wpisu na kolejny semestr reguluje obowiązujący w danym roku akademickim Regulamin Studiów. Do uzyskania wpisu niezbędne jest:
  1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku, profilu kształcenia umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów.
  2. Uzyskanie co najmniej 27-33 punktów ECTS, w zależności od liczby punktów ECTS przewidzianej planem studiów dla danego semestru studiów.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Zasady wpisu na kolejny semestr z deficytem reguluje Regulamin Studiów. W przypadku niespełnienia standardowych warunków wpisu na kolejny semestr, istnieje możliwość ubiegania się o wpis na kolejny semestr studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów. Dopuszczalny łączny deficyt punktów wynosi 15 ECTS.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  brak

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Indywidualna organizacja studiów (IOS), to opracowany indywidualnie dla każdego studenta, który uzyskał zgodę Dziekana Wydziału na taki tryb studiowania, wykaz modułów zajęć niezbędnych do zrealizowania zakładanych kierunkowych efektów uczenia się. Indywidualna organizacja studiów, może być przyznana:
  1. Studentce będącej w ciąży i studentce lub studentowi studiów stacjonarnych będącemu rodzicem.
  2. Szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się w nauce.
  3. Niepełnosprawnym.
  4. Znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  5. Biorącym udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym.
  6. Pragnącym odbyć część studiów w innej uczelni.
  7. Studiującym na więcej niż jednym kierunku studiów.
  8. Wybranym do kolegialnego organu Uczelni.
  9. W stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się.
  10. Cudzoziemcom odbywającym kurs języka polskiego.
  Indywidualna organizacja studiów, może polegać w szczególności na:
  1. Indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia.
  2. Modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów.
  3. Modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów.
  4. Modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, w miarę możliwości poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć, w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych.
  5. Zmianach terminów egzaminów i zaliczeń, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Indywidualna organizacja studiów, może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów i nie może prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów uczenia się oraz modułów zajęć uznanych przez Dziekana za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów.
  Zakres indywidualizacji programu studiów, w tym semestralnych planów studiów określa i zatwierdza Dziekan Wydziału biorąc pod uwagę:
  1. Dotychczasowy przebieg studiów.
  2. Możliwości techniczne i ekonomiczne indywidualizacji organizacji studiów.
  3. Przepisy nadrzędne wynikające z uchwał, zarządzeń, rozporządzeń dotyczących procesu kształcenia.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  nie dotyczy

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Moduł obieralny jest wybierany przez studenta spośród modułów należących do określonego większego zbioru. Studenci wybierają na Platformie e-learningowej lub w systemie informatycznym Uczelni określoną ilość modułów na dany semestr, wynikającą w przydzielonych w danym planie studiów punktów ECTS. Zasady kwalifikacji na dany moduł obieralny podawane są do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem procedury ich wyboru.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Wydział oferuje trzy ścieżki dyplomowania: Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie jakością. Wybór odbywa się poprzez wskazanie przez studenta ścieżki priorytetowej oraz rankingowanie ścieżek alternatywnych. W przypadku braku kwalifikacji na ścieżkę priorytetową o kolejności przypisania do danej ścieżki decyduje uzyskany wskaźnik rekrutacji. Decyzję o kwalifikacji na daną ścieżkę podejmuje Dziekan, kierując się między innymi następującymi aspektami:
  1. Liczbą studentów deklarujących daną ścieżkę.
  2. Możliwościami ekonomiczno-organizacyjnymi Wydziału.
  Szczegółowe zasady kwalifikacji na daną ścieżkę podawane są do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem procedury ich wyboru.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest złożenie egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów, złożył pracę dyplomową oraz złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty. Warunkiem dopuszczenia do obrony jest również dostarczenie do Dziekanatu przed terminem obrony wydrukowanego, uzupełnionego i podpisanego raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z pozytywnymi pisemnymi opiniami o pracy dyplomowej promotora (opiekuna pracy) i recenzenta. Egzamin dyplomowy obejmuje:
  1. Prezentację pracy dyplomowej.
  2. Dyskusję nad pracą.
  3. Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku.
  Każda część egzaminu dyplomowego oceniana jest odrębnie, a ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ze wszystkich części.
  Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z obszaru kierunkowych efektów uczenia się z zakresu studiowanego kierunku odbywa się w trakcie egzaminu dyplomowego. Wykaz pytań i efektów kształcenia podawany jest do wiadomości studentom poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem. Terminy egzaminów dyplomowych wyznaczane są przez Dziekana i podawane do wiadomości studentom, promotorom i recenzentom. Egzamin dyplomowy zakończony zostaje ogłoszeniem ostatecznego wyniku studiów i nadaniem odpowiedniego tytułu przez przewodniczącego Komisji, składającej się z promotora, recenzenta oraz przewodniczącego, którym jest Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.
  Pracę dyplomową magisterską student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy). Student wybiera tematykę pracy spośród zaproponowanych przez promotorów tematów umieszczonych na stronie internetowej Wydziału Zarządzania lub ustala ją z promotorem.
  Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie absolutorium, czyli zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów przedmiotów, pozytywna pisemna ocena pracy dyplomowej opiekuna i recenzenta.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji określa szczegółowo Regulamin Studiów.
  Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu jest:
  1. Uzyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.
  2. Zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów modułów zajęć.
  3. Uzyskanie liczby punktów ECTS wymaganej programem studiów.
  4. Złożenie pracy dyplomowej.
  5. Złożenie egzaminu dyplomowego.
  Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:
  1. Średniej oceny ze studiów z wagą 60%.
  2. Oceny z pracy dyplomowej, uzgodnionej przez promotora i recenzenta, z wagą 20%.
  3. Oceny egzaminu dyplomowego z wagą 20%.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni: