Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa (magisterska)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-2-302-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student przygotowuje samodzielną pracę dyplomową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji ZIP2A_W02 Praca dyplomowa
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZIP2A_W06 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych ZIP2A_U02 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań ZIP2A_K01 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji - - - - - - - - - + -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 500 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (500h):

Student przygotowuje samodzielną pracę dyplomową.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Badania literaturowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia pracy jest jej przedstawienie w wymaganej formie, w wymaganym terminie.
Terminy i zasady – zgodne z Regulaminem Studiów. W przypadku niezłożenia pracy w terminie przewidzianym regulaminem studiów, student zostaje skreślony za brak zarejestrowania pracy.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Samodzielna praca
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę wystawia i wpisuje do indeksu promotor pracy. Proponuje się, aby ocena wpisywana do indeksu zależała od stopnia zaawansowania przygotowania pracy lub oceniane były postępy w przygotowywaniu pracy. Nie musi to być ta sama ocena, którą student uzyskuje z recenzji pracy od promotora.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z RS

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie wszystkich – wymaganych programem studiów – modułów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobierana zgodnie z tematyką pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pracę redagować zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie www Wydziału Zarządzania (np. Metodyka pisania prac)