Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-607-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki, procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstw oraz metod i narzędzi wspomagania decyzji w tym obszarze.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe pojęcia logistyki, podstawowe zagadnienia o systemach i procesach logistycznych, ich formach, roli oraz znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw ZIP1A_W03 Egzamin
M_W002 funkcje, rolę i istotę podsystemów logistyki zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w podmiotach gospodarczych ZIP1A_W03 Egzamin
M_W003 najważniejsze obszary operacyjnej działalności logistycznej oraz strategii logistycznych podmiotów gospodarczych, metod i sposobów ich opracowania ZIP1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 właściwie dobrać i zastosować narzędzia i metody badawcze w celu identyfikacji, analizy, oceny wybranych procesów i systemów logistycznych oraz dokonać interpretacji podstawowych wskaźników oceny procesów i systemów logistycznych ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U002 samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat logistyki wykorzystując różne źródła informacji ZIP1A_U05 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 realizacji zadań w zespole ZIP1A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe pojęcia logistyki, podstawowe zagadnienia o systemach i procesach logistycznych, ich formach, roli oraz znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 funkcje, rolę i istotę podsystemów logistyki zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w podmiotach gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W003 najważniejsze obszary operacyjnej działalności logistycznej oraz strategii logistycznych podmiotów gospodarczych, metod i sposobów ich opracowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 właściwie dobrać i zastosować narzędzia i metody badawcze w celu identyfikacji, analizy, oceny wybranych procesów i systemów logistycznych oraz dokonać interpretacji podstawowych wskaźników oceny procesów i systemów logistycznych - - - + - - - - - - -
M_U002 samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat logistyki wykorzystując różne źródła informacji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 realizacji zadań w zespole - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki

  • Rola logistyki w funkcjonowaniu organizacji.
  • Systemy i procesy logistyczne.
  • Pojęcia łańcucha dostaw i sieci logistycznej.
  • Strategie ECR, QR.

 2. Logistyka zaopatrzenia i strategie zakupowe

  • Strategiczne znaczenie zaopatrzenia.
  • Marketing zaopatrzenia i jego etapy.
  • Podstawowe wskaźniki wykorzystywane do oceny systemu zaopatrzenia.

 3. Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami

  • Rola i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania zapasami.
  • Wycena zapasów w przedsiębiorstwie. Struktura ilościowa zapasów.
  • Wyznaczanie ekonomicznych wielkości zamówienia.
  • Metody stosowane w sterowaniu zapasami.
  • Nowoczesne strategie gospodarki zapasami.
  • Rola i funkcje magazynu w systemie logistycznym.
  • Podstawowe procesy realizowane w magazynie.

 4. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki produkcji

  • Sterowanie przepływem materiałów w systemie produkcyjnym.
  • Koncepcje push i pull.
  • Koncepcja Lean Manufacturing.

 5. Logistyka dystrybucji i elementy systemu dystrybucji

  • Pojęcie dystrybucji.
  • Kanał dystrybucji i struktury systemów dystrybucyjnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Analiza zapasów metodami ABC i XYZ
 2. Składowanie towaru w magazynie wg metody ABC
 3. Analiza symulacyjna metod sterowania zapasami – ROC, ROP
 4. Strategie zakupowe – analiza obrotów, poziomu obsługi klienta
 5. Analiza wskaźników logistycznych systemu kolejkowego
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń w terminach poprawkowych pod warunkiem wcześniejszego wyrównania ew. zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach.

Prowadzący zajęcia dopuszcza przeprowadzenie egzaminu w terminie zerowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • średnia arytmetyczna pozytywnych ocen ze sprawozdań sporządzonych do wykonywanych ćwiczeń projektowych
 • ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna pozytywnych ocen uzyskanych z ćwiczeń projektowych i egzaminu
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Abt S.: „Logistyka w teorii i praktyce”, Wydawnictwo AE, Poznań 2001
 2. Blaik P.: „Logistyka”, PWE, Warszawa 2001
 3. Ciesielski M. (red.):„Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw”, praca zbiorowa, PWE Warszawa 2009
 4. Harrison A., van Holk R.: „Zarządzanie logistyką”, PWE Warszawa 2010
 5. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.(red.): „Logistyka”, ILIM Poznań 2009
 6. Krawczyk S.: „Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa)”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001
 7. Pfohl H. C.: Zarządzanie logistyką, Biblioteka Logistyka Poznań 1998
 8. Sarjusz–Wolski Z.: „Strategia zarządzania zaopatrzeniem”, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998
 9. Skowronek Cz., Sarjusz–Wolski Z.: „Logistyka w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 2008
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bukowski L., Karkula M. (i inni): Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
 2. Feliks J., Karkula M. (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 2, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
 3. Karkula M.: Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym, Transport z. 97 Środki i infrastruktura transportu, 2013, s. 245–257
 4. Karkula M.. Majewska K.: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 3, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.