Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy (inżynierski)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-714-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przygotowanie do napisania projektu dyplomowego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. ZIP1A_W10, ZIP1A_W03, ZIP1A_W09, ZIP1A_W06, ZIP1A_W05, ZIP1A_W07, ZIP1A_W04, ZIP1A_W08, ZIP1A_W02, ZIP1A_W01 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym ZIP1A_U02, ZIP1A_U07, ZIP1A_U03, ZIP1A_U06, ZIP1A_U04 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie ZIP1A_U02, ZIP1A_U07, ZIP1A_U01, ZIP1A_U03, ZIP1A_U06, ZIP1A_U04 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją ZIP1A_U02, ZIP1A_U04 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 375 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 0 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 0 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (375h):

Zasady pisania projektów inżynierskich

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Badania literaturowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest napisanie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Samodzielna praca
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest oceną średnią z ocen projektu dyplomowego określonej przez promotora i oceny określonej przez recenzenta pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z RS

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone zgodnie z regulaminem studiów AGH wszystkie zajęcia i praktyki dla kierunku studiów dla obowiązującego programu studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i pomoce naukowe obejmują pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej.
Literatura jest uzgadniana podczas konsultacji z opiekunem/promotorem pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak